Polityka prywatności.


Klauzula informacyjna dla Kredytobiorcy

 W związku z zamiarem przetwarzana Pani/Pana danych osobowych oraz działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie informujemy, że:

  1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Optimum Kancelaria Bankowo-Finansowa Ewa Nowicka ul. Grabiszyńska 204d/208, 53-235 Wrocław.
  2.      Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Nowicka email: ewa.nowicka@optimum-kancelaria.pl
  3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi udzielenia kredytu konsumenckiego zgodnie z Ustawą z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim Art. 5 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 z późniejszymi zmianami). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale w celu pozyskania wnioskowanego kredytu.
  4.        Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5.           W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do*:

a)  dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b)   przeniesienia swoich danych osobowych,

c)   wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d)  wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (dane teleadresowe Organu: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa)

*     -  w celu realizacji przysługujących uprawnień, wymienionych w pkt. 5 lit. a-d) prosimy o kontakt z osobą wymienioną w pkt.2 niniejszej klauzuli.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.